Strona g管
Dodaj og㺥nie
Szukaj
Og㺥nia
Kontakt
O nas
Regulamin
Do䵪 Telefon
Download
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-01-22
0.06%
3,7727
0.15%
4,2862
0.01%
3,7839
0.54%
4,8718 
Strona gwna  
 2007.05.18 01:50Szanse rozwoju energetyki odnawialnej...
Szanse rozwoju energetyki odnawialnej Jan Tokarz, prezes Zarzdu Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. W Polsce okoo 2% produkcji energii elektrycznej ogem stanowi produkcja ze rde niekonwencjonalnych i odnawialnych ("zielona energia"), z czego zdecydowana wikszo (ok. 84%) to produkcja z elektrowni wodnych. W krajach Unii Europejskiej (UE) udzia produkcji energii elektrycznej z takich rde wynosi rednio 14% i jest to rwnie gwnie energia z elektrowni wodnych. Przedstawiciele krajw UE zaakceptowali w kocu roku 2000 projekt dyrektywy promujcy wzrost energii elektrycznej ze rde odnawialnych z obecnych 14% do 22% w cigu najbliszego dziesiciolecia. W Polsce zakada si wzrost udziau energii elektrycznej ze rde odnawialnych i niekonwencjonalnych w cakowitej sprzeday energii elektrycznej z 2,4% w roku 2001 do 7,5% w roku 2010. Stan obecny energetyki wodnej W 2001 roku produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych w Polsce wyniosa 4043 GWh, przy czym, bez elektrowni szczytowo-pompowch, z dopywu naturalnego rzek 2243 GWh (energia elektryczna produkowana ze rde odnawialnych). Przy sprzeday ogem odbiorcom finalnym 102 317 GWh energii elektrycznej rocznie, udzia energii produkowanej ze rde odnawialnych hydroenergetyki wynis ok. 2,2%. Aktualnie (stan na 31.12.2001) czynnych jest w Polsce 128 elektrowni bdcych wasnoci energetyki zawodowej (Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., zakady energetyczne), RZGW Krakw (3 el.) oraz Skarbu Pastwa (ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyne S.A.). Ponadto zarejestrowanych jest okoo 400 maych elektrowni wodnych o mocy poniej 1 MW, bdcych w rkach prywatnych. Ze znaczcych wytwrcw energii elektrycznej z elektrowni wodnych naley wymieni: GK ESP - 1533 MW mocy zainstalowanej, EW Wocawek - 162 MW, EW ydowo - 150 MW, EW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyne - 94,6 MW, EW Ronw-Czchw - 58 MW, EW Dbe - 20 MW. Razem 2017,6 MW mocy zainstalowanej. Kady z ww. zakadw produkuje ponad 50 000 MWh rocznie energii elektrycznej. Przy mocy zainstalowanej ogem w hydroenergetyce 2160 MW - moc zainstalowana ww. elektrowni (2017,6 MW) stanowi 93,4%, przy czym GK ESP ma udzia ponad 76%. Stan techniczny majtku produkcyjnego jest bardzo zrnicowany. Elektrownie wodne ww. grupy o mocy powyej 20 MW byy budowane w latach od 1942 (Ronw-Czchw) do 1997 (EW Czorsztyn-Sromowce Wyne) oraz podlegay w okresie eksploatacji modernizacjom. W najlepszym stanie technicznym znajduj si: EW arnowiec - 716 MW, zbudowana w latach 1979-1983, elektrownia szczytowo-pompowa (waciciel ESP S.A.) EW Porbka-ar - 500 MW, zbudowana w latach 1975-1979, elektrownia szczytowo-pompowa (waciciel ESP S.A.) EW Czorsztyn-Sromowce Wyne - 94,6 MW, zbudowana w latach 1992-1997, elektrownia szczytowo-pompowa na rzece Dunajec (waciciel Skarb Pastwa) EW Solina - aktualnie 178,6 MW, docelowo w roku 2002 - 200 MW, zbudowana w latach 1962-1968, obecnie gruntownie modernizowana, elektrownia szczytowo-pompowa na rzece San (waciciel ESP S.A.) EW Ronw - 50 MW, zbudowana w latach 1942-1944, gruntownie zmodernizowana w latach 1995-1999, elektrownia szczytowo-pompowa na rzece Dunajec (waciciel ZE Krakw). W dobrym stanie technicznym jest EW Dbe - 20 MW na rzece Wile, elektrownia przepywowa, zbudowana w 1960 roku bdca wasnoci ZE Warszawa Teren; W zym stanie technicznym, tj. wymagajcym podjcia prac modernizacyjnych w najbliszym czasie, s: EW Dychw - o mocy 79,3 MW, elektrownia szczytowo-pompowa na rzece Bbr, pochodzca z lat 1934-1936, odbudowana w roku 1953, aktualnie w gbokiej modernizacji (waciciel ESP S.A.), o mocy 150 MW, elektrownia szczytowo-pompowa na rzece Radew, zbudowana w 1970 roku (waciciel ZE Supsk), EW Wocawek - o mocy 162 MW, elektrownia przepywowa na rzece Wile, zbudowana w 1968 roku (w szczeglnie zym stanie technicznym jest zapora), waciciel ZE Toru S.A. EW Czchw - o mocy 8 MW, elektrownia przepywowa na rzece Dunajec, zbudowana w 1954 roku (waciciel ZE Krakw). Polskie regulacje prawne i istotne dokumenty w zakresie energetyki odnawialnej Polski Sejm, w nawizaniu do wczeniejszej uchway z 1990 roku dotyczcej polityki energetycznej, w lipcu 1999 r. uzna, "e uytkowanie odnawialnych rde energii umoliwia osignicie korzyci ekologicznych, gospodarczych i spoecznych", a "wzrost wykorzystania energii ze rde odnawialnych powinien sta si integralnym elementem zrwnowaonego rozwoju pastwa". Polityka rzdu RP w zakresie energetyki odnawialnej jest okrelona w "Zaoeniach polityki energetycznej Polski do roku 2020 r." - przyjtych przez Rad Ministrw w lutym 2000 r. Inne istotne regulacje prawne i dokumenty rzdowe to: Prawo energetyczne znowelizowane w maju 2000 r., rozporzdzenie ministra gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie obowizku zakupu energii elektrycznej ze rde niekonwencjonalnych i odnawialnych, zwane dalej rozporzdzeniem "ekologicznym", Prawo wodne, "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" Ministerstwa rodowiska, rozporzdzenie ministra finansw z 22 marca 2002 r. ws. podatku akcyzowego, ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztatowaniu rodowiska w czci dotyczcej ochrony powietrza. Klasyfikacja prawna rde odnawialnych Zgodnie z rozporzdzeniem "ekologicznym" energi elektryczn wytwarzan z rde niekonwencjonalnych i odnawialnych, niezalenie od wielkoci mocy zainstalowanej w rdle, okrelono energi pochodzc z: elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, biogazu pozyskanego w szczeglnoci z: instalacji przerbki odpadw zwierzcych, oczyszczalni ciekw, skadowisk odpadw komunalnych, biomasy, biopaliw, sonecznych ogniw fotowoltaicznych. Prognozy popytu i poday na "zielon energi" Prognoza popytu Przyjto, e wzrost zapotrzebowania na energi elektryczn bdzie zbliony do opisanego w "Zaoeniach polityki energetycznej (...)" scenariusza "Przetrwania". Wedug tego scenariusza prognozowana produkcja energii elektrycznej w 2010 roku ma wynosi okoo 176 TWh, a jej zuycie stanowice umown baz rozporzdzenia "ekologicznego" wyniesie okoo 120 TWh. Oznacza to, przy zaoeniu realizacji zobowiza wynikajcych z rozporzdzenia "ekologicznego", wzrost produkcji ze rde odnawialnych z obecnych 2,2 TWh do okoo 9,0 TWh w 2010 roku (tabela 1). Prognoza poday Punktem wyjcia do dalszych rozwaa s obecne moliwoci produkcyjne (moc) rde energetyki odnawialnej w Polsce, ktrych moce wynosz: okoo 800 MW w hydroenergetyce, okoo 30 MW w energetyce wiatrowej, okoo 13 MW w elektrociepowniach na biopaliwa i biomas. Nowe "Rozporzdzenia ekologiczne" z dnia 15 grudnia 2000 roku narzuca szybkie tempo rozwoju energetyki odnawialnej. Obowizkowy udzia tej energii w sprzeday ogem danego przedsibiorstwa energetycznego wynosi nie mniej ni 2,4% w roku 2001 i wzrasta w kolejnych latach a do poziomu 7,5% w roku 2010. Oznacza to zapotrzebowanie na energi ze rde odnawialnych w 2010 roku na poziomie 9,0 TWh. Uwzgldniajc warunki geograficzne Polski mona zaoy, e rozwj rde odnawialnych nastpi w trzech grupach technologii, poprzez budow i rozbudow: elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrociepowni spalajcych biopaliwa i biomas. Oznacza to, e w Polsce powinno si wybudowa, w cigu najbliszych dziesiciu lat nowe rda o cznej mocy zainstalowanej okoo 1500 do 2000 MW, w zalenoci od udziau poszczeglnych rodzajw rde. Prognozy rozwoju poszczeglnych technologii w Polsce Hydroenergetyka Budowa duych elektrowni wodnych zwizana jest z ogromnymi nakadami finansowymi. Na wstpnym etapie prowadzone s analizy budowy II stopnia wodnego na dolnej Wile (Ciechocinek-Nieszawa). Analizujc dotychczasowy rozwj hydroenergetyki i zarysowane trendy mona przyj, e w maych elektrowniach wodnych moe przyby okoo 100-150 MW, a w redniej wielkoci i w duych elektrowniach kolejne 50-100 MW. czny wzrost mocy w okresie do 2010 roku wyniesie okoo 200 MW, a produkcja energii odnawialnej z tych rde okoo 3 TWh rocznie. Energia wiatru Do roku 2001 wybudowano w Polsce kilkanacie elektrowni wiatrowych, dajcych produkcj 8000 MWh/rok. Analizujc dotychczasowy rozwj i zarysowane trendy energetyki wiatrowej w Europie mona przyj, e w Polsce do 2010 roku w elektrowniach wiatrowych moe przyby okoo 600 MW. Prognoza produkcji energii elektrycznej z polskich elektrowni wiatrowych to: w 2005 roku - 0,4 do 0,6 TWh, w 2010 roku ok. 1,2 TWh. Biomasa i biopaliwa Do roku 2001 wybudowano w Polsce ponad dwadziecia bioelektrowni i bioelektrociepowni o cznej mocy elektrycznej ponad 13 MW, dajcych produkcj roczn okoo 23 000 MWh. S to jednostki od kilkuset kW do kilku MW. Analizujc dotychczasowy rozwj i zarysowane trendy rozwoju energetyki opartej na biomasie i biopaliwach w Europie mona przyj, e w Polsce w tego typu rdach moe przyby okoo 800 MW, z tego: z elektrociepowni na drewno i som o mocy cznej okoo 700 MW, z elektrociepowni na biogaz z wysypisk o mocy cznej okoo 50 MW, z elektrociepowni na biogaz z produkcji rolniczej i z oczyszczalni komunalnych o mocy cznej okoo 50 MW. cznie produkcja energii elektrycznej z biomasy i biopaliw wyniesie w 2010 roku okoo 4,8 TWh. Inne Pozostae rodzaje energii odnawialnej nie maj w Polsce, w wietle dzisiejszej wiedzy, wikszych moliwoci rozwoju. Dla celw niniejszego opracowania przyjto ich moc zainstalowan w 2010 roku okoo 10 MW z produkcj roczn okoo 40 000 MWh. Podsumowanie W tabeli 2 przedstawiamy struktur produkcji "zielonej energii" w okresie od 2001 do 2010 roku. Prognoza ksztatowania si cen "zielonej energii" W Niemczech po wejciu w styczniu 1991 roku nowej ustawy "o dostarczaniu energii" wprowadzono obowizek zakupu przez dystrybutorw energii elektrycznej ze rde odnawialnych oraz ustalono sposb okrelania cen w stosunku do przecitnej ceny energii elektrycznej dla odbiorcw finalnych. W 1999 roku obowizyway nastpujce ceny za: energi z elektrowni wiatrowych - 16,52 Pf/kWh, energi z elektrowni fotowoltaicznych - 16,52 Pf/kWh, energi z maych elektrowni wodnych - 14,69 Pf/kWh. Dla poszczeglnych technologii wytwarzania, w oparciu o dostpne dane oraz materiay wasne okrelono ceny dla energii z elektrowni wodnych, wiatrowych i elektrociepowni na biomasie (w okresie 2002-2010): dla elektrowni wodnych - 300-350 PLN/MWh (ze rednim okresem zwrotu 20-30 lat), dla elektrowni wiatrowych - 350-400 PLN/MWh (ze rednim okresu zwrotu 8-10 lat), dla elektrociepowni na biomas - 200-250 PLN/MWh (ze rednim okresem zwrotu 10-15 lat). Aktualnie (2002) ceny netto zakupu energii elektrycznej ze rde odnawialnych w hydroenergetyce s w przedziale 200-240 PLN/MWh. Zdolnoci produkcyjne grupy ESP S.A. i udzia w rynku "zielonej energii" Aktualne zdolnoci wytwrcze Grupy Kapitaowej ESP S.A. pokazano w tabeli 3 (zgodnie z planami rocznymi spek z Grupy ESP S.A. na 2001 rok). Planowane wielkoci okrelono na podstawie Planu Strategicznego ESP S.A. i pokazano w tabeli 4. Zgodnie z tymi prognozami szacowane zdolnoci produkcyjne grupy ESP S.A. wynios w 2005 roku cznie ok. 600 000 MWh. Oznacza to, e do 2005 roku udzia Grupy ESP S.A. w rynku "zielonej energii" utrzyma si na aktualnym poziomie ok. 17%. Elementy ryzyka na rynku energii odnawialnej Do najwaniejszych elementw ryzyka wystpujcych na rynku "zielonej energii" naley zaliczy: przyjmowane szacunki w zakresie poday "zielonej energii" - brak zweryfikowanych i wiarygodnych informacji o aktualnej produkcji energii, prognozowane szacunki w zakresie inwestycji - brak zweryfikowanych informacji o planowanych inwestycjach w podziale na segmenty rynku energii odnawialnej, w rozporzdzeniu "ekologicznym" zostay okrelone progi ilociowe energii pochodzcej ze rde odnawialnych, ale nie zostay okrelone ceny gwarantowane, na rynku energii "odnawialnej" wprowadzono segmentacj. Znaczne zrnicowanie kosztw marginalnych pomidzy poszczeglnymi segmentami, w warunkach czasowej nadprodukcji energii moe spowodowa presj na obnienie cen w segmentach o wysokich kosztach marginalnych (np. energii produkowanej w MEW), niewielkie dowiadczenie w Polsce w nowych segmentach rynku energii "odnawialnej" (innych ni energia produkowana z dopywu i przepywu), brak kilkuletnich dowiadcze rynku polskiego w zakresie legislacji, nowych technologii, dowiadcze w budowie i sprzeday energii ze rde odnawialnych w stosunku do krajw Unii Europejskiej, silna penetracja rynku energii "ekologicznej" przez firmy zagraniczne, brak systematycznych analiz rynku polskiego oraz analiz zmian zachodzcych na rynkach w krajach ssiednich, brak instrumentw ksztatowania jednolitego rynku energii "odnawialnej" oraz ceny rynkowej, ograniczenie moliwego wzrostu cen wynikajce z procesu zatwierdzania cen (taryf) przez prezesa URE. W zwizku ze znacznym zrnicowaniem geograficznym producentw energii "ekologicznej" oraz potrzeb gromadzenia i weryfikacji informacji o rynku energii "odnawialnej" powstaje koncepcja emisji przez producentw specjalnych certyfikatw "zielonej energii". System zielonych certyfikatw polega na sprzeday zielonych certyfikatw odbiorcom energii elektrycznej jako potwierdzenie obowizkowych zakupw z odnawialnych rde energii. System ten moe by czony z systemem ofertowym dla wyboru projektw i producentw, ktrzy bd promowani. Natomiast wytwrcy energii elektrycznej z OE s nagradzani odpowiednimi certyfikatami przez wadze centralne krajw czonkowskich Unii lub instytucje do tego powoane. Istnieje jednak niebezpieczestwo podwjnego obcienia finansowego odbiorcw energii elektrycznej np. zakupem zielonych certyfikatw oraz innych zobowiza finansowych zwizanych z redukcj CO2. W celu uniknicia tego prowadzi si analizy stosownych systemw certyfikatw w powizaniu z handlem emisjami itp. System ten obecnie jest najbardziej obiecujcy. Wewntrzne analizy wykonane przez EURELECTRIC wskazuj, e system zielonych certyfikatw rozwijany i stosowany w wielu krajach czonkowskich jest skutecznym mechanizmem rynkowym, zarwno w promocji OE, jak i przy finansowaniu rozwoju nowych technologii. Emisja certyfikatw umoliwiaby wykreowanie ceny rynkowej oraz spowodowaaby rwne szanse dostpu do ekologicznej energii przez wszystkie podmioty rynku energii elektrycznej, niezalenie od lokalizacji. Wnioski Wolumen sprzeday energii elektrycznej ze rde odnawialnych zosta okrelony w RMG z dnia 15 grudnia 2000 roku. Brak jednoznacznie okrelonych cen sprzeday powoduje ograniczenia i zwiksza ryzyko realizacji nowych inwestycji. Dyskusja w prasie o "rozsdnej wartoci" energii odnawialnej nie moe by wyznacznikiem dla cen w przyszym roku taryfowym. Brak jednoznacznych regu okrelania cen powoduje dodatkowe utrudnienia w zakresie finansowania projektw inwestycyjnych. Jednoczenie naley wskaza na znaczne zrnicowanie cen i iloci zakupu energii elektrycznej ze rde odnawialnych przez spki dystrybucyjne. Na terenie dziaania SD pojawiaj si nadmiary oraz znaczne niedobory energii pochodzcej ze rde "zielonej energii". W takiej sytuacji naley spodziewa si lokalnego zrnicowania cen energii ekologicznej. Spki nie posiadajce zakontraktowanej energii, gotowe bd do zapacenia kwoty znacznie wyszej od cen obecnie wystpujcych. Na podstawie obowizujcego prawa istnieje znaczna swoboda interpretacyjna nakadania kar i sankcji przez prezesa URE. Brak jednoznacznych zapisw okrelajcych wysoko sankcji z tytuu niezrealizowania obowizku zakupu energii ze rde odnawialnych moe spowodowa zmienno cen energii elektrycznej. Wydaje si, e biorc pod uwag szacowane ceny energii elektrycznej produkowanej z energii wiatru w wysokoci 350-400 PLN/MWh, ceny energii wyprodukowanej w maych elektrowniach wodnych w wysokoci ok. 300-350 PLN/MWh, a ceny energii wytwarzanej z biomasy w wysokoci 200-250 PLN/MWh - otrzymamy redni poziom cen "energii elektrycznej zielonej" w wysokoci ok. 300 PLN/MWh (w okresie 2005-2010). Po uporzdkowaniu przepisw promujcych budow elektrowni wytwarzajcych energi elektryczn w oparciu o odnawialne rda energii - istnieje realna szansa wzrostu produkcji energii elektrycznej "zielonej energii" z obecnego 2,4% do 7,5% w 2010 roku (udzia w iloci sprzedanej energii elektrycznej do odbiorcw kocowych).

Wr


Strona g管 Dodaj og㺥nie Szukaj Og㺥nia O nas Kontakt Regulamin Do䵪 Telefon

carsrental.com.pl

Portal Partnerski: GoSale
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj꠼A Href='http://www.elektrowniewiatrowe.pl/index.php?page=regulamin'>Regulaminu
Prawa Autorskie: JoPa 2007