Strona g管
Dodaj og㺥nie
Szukaj
Og㺥nia
Kontakt
O nas
Regulamin
Do䵪 Telefon
Download
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-01-22
0.06%
3,7727
0.15%
4,2862
0.01%
3,7839
0.54%
4,8718 
Strona gwna  
 2007.05.18 01:45MINISTERSTWO OCHRONY RODOWISKA
MINISTERSTWO OCHRONY RODOWISKA ZASOBW NATURALNYCH I LENICTWA Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa informuje, e wprowadzone ostatnio regulacje prawne spowodoway znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestorw budow i eksploatacj elektrowni wiatrowych. Produkcja energii elektrycznej ze rde odnawialnych, w tym wykorzystanie siy wiatru, jest dziaaniem zgodnym z polityk energetyczn i ekologiczn pastwa, jak rwnie z przyjtymi w tej dziedzinie umowami midzynarodowymi. Energetyka wiatrowa to nie tylko korzyci ekologiczne, wynikajce z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjaznej czowiekowi i rodowisku energii elektrycznej, w sposb nie powodujcy powstawania szkodliwych i uciliwych produktw ubocznych, ale take szeroki wachlarz korzyci ekonomicznych (podatki, aktywizacja lokalnych przedsibiorstw, nowe miejsca pracy) i spoecznych (czyste rodowisko naturalne, korzyci marketingowe a szczeglnie istotne dla gmin atrakcyjnych turystycznie). Wadze gmin, zwaszcza pooonych w pnocno-zachodniej Polsce, gdzie warunki meteorologiczne szczeglnie odpowiadaj wymogom energetyki wiatrowej, powinny liczy si z pojawiajcymi si bd to wnioskami o wydanie pozwolenia na budow elektrowni wiatrowej na terenie gminy lub o wskazanie akceptowanej przez gmin lokalizacji takiej inwestycji. Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie zaoe, ktrymi wadze gminy powinny kierowa si przy wyznaczaniu obszarw na terenie gminy przeznaczonych pod budow elektrowni wiatrowych (lub grup elektrowni, okrelanych mianem "farma wiatrowa") oraz prezentacja uwarunkowa, ktrym powinna odpowiada projektowana elektrownia i ktrych spenienia wadze gminy powinny egzekwowa od inwestora. Siownie wiatrowe, tak jak wikszo innych technologii energetyki odnawialnej, w polskich przepisach prawnych i procedurach administracyjnych nie maj cile okrelonych zapisw regulujcych zagadnienia ich budowy i eksploatacji . Tym niemniej s traktowane jako specyficzne budowle i w tym sensie podlegaj przepisom prawa budowlanego (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997r.). Prawo to okrela m.in. oglne procedury uzyskania zezwolenia na budow i eksploatacj obiektu budowlanego oraz wymogi, jakim powinien odpowiada projekt architektoniczno-budowlany. Przepisy Prawa Budowlanego w zakresie dotyczcym lokalizacji obiektw energetycznych / elektrowni wiatrowych oraz warunkw zabudowy i zagospodarowania terenu, uzupenione s zapisami zawartymi w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 roku. W praktyce okazuje si, e w pewnych okolicznociach lokalizacja duych elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych wymaga moe uzgodnie z Ministerstwem Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa, Pastwow Inspekcj Ochrony rodowiska, a take Ministerstwem cznoci, Ministerstwem Transportu, Gwnym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego, Wojewod, Dyrekcj Okrgow Drg Publicznych i innymi instytucjami. Brak dowiadczenia w realizacji tego typu projektw w Polsce powoduje, e albo trudne wymogi formalno-prawne wrcz uniemoliwiaj prowadzenie inwestycji przez niewielkiego i osamotnionego inwestora, albo te w efekcie przeocze, siownie wiatrowe budowane s w takich miejscach i w taki sposb, e wywouj niepotrzebne kolizje. Braki w polskim systemie prawnym i brak dostatecznej wiadomoci spoecznej o walorach i uwarunkowaniach rozwoju energetyki odnawialnej, skoniy Ministerstwo Ochrony rodowiska do zajcia si tym problemem w kontekcie dowiadcze innych krajw. Informacja niniejsza jest oparta na dowiadczeniach Danii, jednego z krajw najbardziej zaawansowanych w system rozwoju energetyki odnawialnej. Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa zachca gminy, aby wykorzysta okres tworzenia gminnych planw oraz studiw zagospodarowania przestrzennego do wyznaczenia i umieszczenia w nich obszarw, na ktrych moe w przyszoci rozwija si energetyka wiatrowa. Naley zwrci uwag na fakt, e przecitny okres ycia elektrowni wiatrowej to 20 lat, std pod zabudow nie nadaj si tereny planowane pod przysz industrializacj i rozwj mieszkalnictwa. Wyczone powinny by rwnie obszary lene i wszelkiego rodzaju strefy ochrony przyrody. Nie ma natomiast przeciwwskaza dotyczcych budowy farmy wiatrowej na obszarach rolnych. Obecno turbin wiatrowych na tych terenach umoliwia ich dalsze wykorzystanie pod upraw lub pastwiska. Pojedyncza elektrownia zajmuje teren kilkunastu metrw kwadratowych, obsuga ogranicza si do dwch przegldw technicznych w cigu roku. cile naley natomiast przestrzega zasady zakazujcej wznoszenia elektrowni wiatrowych w bliskim ssiedztwie siedzib ludzkich. Minimalna odlego elektrowni wiatrowej od najbliszych zabudowa winna wynosi 200m. Naruszanie tej zasady moe by rdem niezadowolenia tej czci spoeczestwa, dla ktrej uciliwe jest zbyt bliskie ssiedztwo urzdze, ich staa obecno w krajobrazie i powodowany ni efekt cienia. Odstpstwem od tej zasady moe by jedynie budowa elektrowni wiatrowej na wasnym terenie przez osob na nim zamieszkujc. W tym przypadku, turbina moe by postawiona na dziace znajdujcej si bd to na terenie mieszkalnym bd na poczonym z nim gruncie rolnym w taki sposb, aby nie narusza min. 200m strefy dzielcej turbin od innych zabudowa mieszkalnych. Oglny plan powinien dodatkowo nakada na inwestora nastpujce warunki: Minimalna moc znamionowa farmy wiatrowej (instalacji wicej ni jednej turbiny wiatrowej): nie mniej ni 500kW; Wszystkie konstrukcje elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej wikszej ni 100kW powinny by umieszczone na wiey o konstrukcji rurowej; Wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, cznie z wieami powinny by pomalowane na jasny, najlepiej biay lub biao szary kolor, nie kontrastujcy z otoczeniem; Zewntrzne pomieszczenia transformatorw i innych elementw elektrycznych maj by pomalowane na kolor szary, brzowy lub zielony. Maksymalna wysoko takiej konstrukcji to 3m, zajmowana powierzchnia 15m2. Elektrownie wiatrowe nie powinny by wykorzystywane jako nonik reklamowy. Jedynym dopuszczalnym oznaczeniem jest nazwa i symbol producenta umieszczone na gondoli turbiny. Szczegowe wskazanie lokalizacyjne i pozwolenie na budow farmy wiatrowej lub pojedynczej elektrowni wiatrowej moe okrela dodatkowe warunki, ktrym powinna odpowiada inwestycja. Dotyczy to: Ujednolicenia typu elektrowni w ramach jednej farmy wiatrowej; Ujednolicenia koloru elektrowni w ramach jednej farmy; Okrelenie maksymalnej wysokoci konstrukcji w zalenoci od lokalnych warunkw krajobrazowych; Nakazu usunicia elektrowni wiatrowej nieczynnej przez okres jednego roku.

Wr


Strona g管 Dodaj og㺥nie Szukaj Og㺥nia O nas Kontakt Regulamin Do䵪 Telefon

carsrental.com.pl

Portal Partnerski: GoSale
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj꠼A Href='http://www.elektrowniewiatrowe.pl/index.php?page=regulamin'>Regulaminu
Prawa Autorskie: JoPa 2007